080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

สมโภชองค์พระพุทธเมตตาเนรมิตสุขทันใจ 3 มีนาคม 2555

ทำพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุบนพระเกษาองค์พระพุทธเมตตาเนรมิตสุขทันใจ และพิธีเบิกเนตรองค์พระพุทธเมตตาเนรมิตสุขทันใจ โดย พระอาจารย์ปารมี สุรยุทฺโธ และพราหมณ์ทำพิธีบวงสรวงพระพุทธเมตตาเนรมิตสุขทันใจ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ดำเนินพิธีกรรมจนถึงเวลา 04.00 น. ของวันที่ 4 มีนาคม 2555