080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

วันเข้าพรรษา 4-8 กรกฎาคม 2552

กิจกรรมบวชชี 4 รูป และบวชชีพราหมณ์ 2 รูป บิณฑบาตและเวียนเทียนเนื่องในวันเข้าพรรษา