080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

นอกจากศูนย์พลาญข่อย จะได้พัฒนาเด็กในเรื่องของการฝึกสมาธิแบบเคลื่อนไหว เพื่อพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ และอารมณ์แล้ว

ยังส่งเสริมในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ โดยนำวิชา ศิลปะ มาสร้างความเพลิดเพลินให้แก่เด็ก ฝึกกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง
และสัมพันธ์กับการใช้ตา เช่นการปั้นแป้ง ดินน้ำมัน วาดรูป และระบายสี เพื่อฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะในด้าน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

เราจะเน้นให้เด็กเกิดความสนุกสนาน เพลิดเพลิน เมื่อเขาสนุกและเพลิดเพลิน
แล้วจะทำให้เขาสามารถคิดอะไรได้แปลกใหม่อย่างมีอิสระ และเสรีภาพ ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ
ซึ่งจะมีผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ทำให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและรู้สึก

และนี่ก็คือผลงานของเณรน้อยกับชีน้อย ที่ปลดปล่อยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของตนเองออกมา
เด็กๆ สนุกสนานและมีความสุขกันมาก รู้สึกผ่อนคลาย เพลิดเพลิน ได้รู้จักกับสี และได้ความรู้จากการผสมสีอีกด้วย

ติดตามผลงานของหนูทั้งหมดได้ที่ http://plarnkhoi.com/artclassroom/