080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

การอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอน้ำหนาว เพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุข
ด้านสุขภาพจิต ปี2559 ด้วยโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ในวันที่ 2-4 พ.ค. 2559 ณ. ศาลาการเปรียญวัดโคกมน ต.โคกมน อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์

โดยมีวิทยากร :
พระครูพัชรคณาภิรักษ์
เจ้าคณะอำเภอน้ำหนาว
พ่อครูบัญชา ตั้งวงษ์ไชย
นายแพทย์บัญชา แดงเนียม

น้ำหนาว008

 

น้ำหนาว007

น้ำหนาว006

น้ำหนาว005

น้ำหนาว004

น้ำหนาว003

น้ำหนาว002

น้ำหนาว001

น้ำหนาว002

น้ำหนาว003