080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

จบคอร์สแล้วค่ะ กับโปรแกรมกายฟิต จิตเฟิร์ม อารมณ์ดี ชีวีมีสุข ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอดุลยา ไชยเศรษฐ์
ผู้จัดงาน คุณปัญญา และ อาจารย์หม่อมหลวงนิศามณี ผลธัญญา เจ้าของสถานที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา
อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่และสมาชิกชาวเชียงใหม่ทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ทั้งเรื่อง อาหาร และการดูแลจัดการกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีค่ะ อนุโมทนาบุญค่ะ

141040

141045

141046

141047

141048

141049

141050

141051

141052

141054

141055