080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม คณะคุณครูโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย และโรงเรียนศูนย์พลาญข่อย 2 บ้านด่านเม่น
ได้เข้าเยี่ยมชม และอบรม ระบบการเรียนการสอน ของโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษาโดยมีคุณครูก้อย และคุณครูแก้ว เป็นวิทยากร
ตลอดจนคุณครูทุกๆท่าน ที่ได้สาธิตและแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนให้แก่เด็กๆ
ขอขอบพระคุณ คุณครูนิสากร ชัชวาลพานิชณ์ คุณครูบุษกร กรพิทักษ์ คุณครูทุกท่าน
และบุคลากรทุกท่านของโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา

S__7397462

S__7397463

S__7397464

S__7397465

S__7397466

S__7397467

S__7397468

S__7397470

S__7397471

S__7397473

S__7397474

S__7397475

S__7397476