080-5519598 (คุณแก้ว) plarnkhoi@hotmail.com
Select Page

ขอเชิญร่วมเข้าค่ายปฏิบัติธรรม และร่วมขนทรายสร้างศาลาปฎิบัติธรรมและที่พักของสามเณร
ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560

และขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี เพื่อสร้างอาคารที่พักคุณแม่ชีระดับมัธยมศึกษา
และกองทุนเพื่อการศึกษา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2560

ย่ำทรายposter -ok

กฐิน2560

กฐิน2560